Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Home Again, voor advies, begeleiding en coaching, diensten.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst gesloten tussen Home Again en de klant voor advies, begeleiding en coaching, diensten door Home Again. De klant erkent van de voorwaarden kennis te hebben genomen en ermee in te stemmen.

2. Kwaliteit
2.1. Home Again zet zich ervoor in de voorbereiding en uitvoering van de dienstverlening naar haar beste professionele vermogen uit te voeren.
2.2. Om dat mogelijk te maken, draagt de klant er zorg voor alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Home Again te verstrekken.

3. Offerte en overeenkomst
3.1. Een offerte uitgebracht door Home Again aan de klant is geldig voor een termijn die in de offerte is vermeld.
3.2. Door het ondertekenen van een offerte van Home Again binnen deze termijn verbindt de klant zich en ontstaat een overeenkomst tussen de klant en Home Again voor het uitvoeren door Home Again van de diensten die omschreven zijn in de offerte.
3.3. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in euro, exclusief BTW. Eventuele belastingen of heffingen die van toepassing zijn op de dienstverlening, zijn ten laste van de klant.

4. Duur en beëindigen van de overeenkomst
4.1. Partijen kunnen een overeenkomst in onderling overleg verlengen voor een nieuwe, door hen overeen te komen termijn.
4.2. Onder voorbehoud van de hiernavolgende bepalingen 4.3 en 4.4 kunnen partijen de overeenkomst op ieder moment schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van één maand.
4.3. Home Again heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadeloosstelling in geval van overmacht of indien de klant zijn/haar verplichting niet nakomt, met name indien de klant de door Home Again gefactureerde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt. De tot de beëindiging van de overeenkomst door Home Again verrichtte diensten worden in rekening gebracht in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
4.4. Home Again is eveneens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadeloosstelling indien de klant (als natuurlijke of als rechtspersoon) een procedure tot faillissement heeft ingeleid of indien de klant (rechtspersoon) een procedure tot ontbinding heeft ingeleid.

5. Annulering van afspraken
5.1.Voor een eventuele annulering van afspraken worden geen kosten in rekening gebracht door Home Again indien de klant een gemaakte afspraak tenminste 48 uur voor het tijdstip van de gemaakte afspraak annuleert.
5.2. Indien de klant een gemaakte afspraak minder dan 48 uur voor de aanvang ervan annuleert of niet nakomt, is Home Again gerechtigd de kosten van de afspraak in rekening te brengen.

6. Betaling
6.1. De klant dient gefactureerde bedragen binnen 7 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen) over te maken op rekeningnummer BE 60 7310 0621 7570 ten name van Hilde De Lepeleire.
6.2. Enige betwisting met betrekking tot een factuur van Home Again, dient binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk medegedeeld te worden aan Home Again. Na deze termijn wordt de factuur geacht geaccepteerd te zijn.
6.3.Indien de betaling slechts gedeeltelijk of binnen 15 dagen geschiedt, is de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling een vermeerdering verschuldigd van 10 euro per maand van te late betaling en dit onverminderd eventuele gerechtelijke en andere kosten van welke aard ook verbonden aan de incassering van de onbetaalde bedragen.

7. Privacy
7.1. Home Again verplicht zich gegevens van persoonlijke aard te behandelen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het persoonlijke leven met betrekking tot de behandeling van gegevens van persoonlijke aard. Home Again zal alle vereisten zorgvuldigheid betrachten om de vertrouwelijkheid te waarborgen van de gegevens die door de klant verstrekt zijn in het kader van de door Home Again verrichte diensten.

8. Overmacht
8.1. Geen der partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van verplichtingen die vervat zijn in de overeenkomst of eruit voortvloeien, indien het niet uitvoeren te wijten is aan overmacht (zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van een naaste verwante of andere omstandigheden van overmacht, zoals brand of overstroming).
8.2.De partij die wordt getroffen door een situatie van overmacht, informeert de ander partij zo spoedig mogelijk.
8.3. De partijen komen in zulke gevallen zo spoedig mogelijk overeen op welke wijze zij gevolg zullen geven aan de situatie en aan de verdere uitvoering van de overeenkomst.
8.4. In geval van annulering van een afspraak of van een deel van het advies-, begeleidings- of coaching-traject op grond van overmacht is Home Again niet gehouden om de klant schadeloos te stellen voor eventuele schade die uit de annulering kan voortvloeien.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Home Again is niet aansprakelijk voor directe of indirecte, emotionele of andere schade (inclusief eventuele bedrijfsschade) die zou kunnen voorvloeien uit beslissingen die de klant heeft genomen, al dan niet in overleg met Home Again. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes die de klant zelf maakt in het kader van de opdracht die de klant aan Home Again heeft toevertrouwd.
9.2. Home Again is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Home Again is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3. Indien aan personen of zaken toegebrachte schade voortvloeit uit door Home Again verrichte diensten en waarvoor Home Again aansprakelijkheid aanvaardt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die door Home Again is afgesloten (vermeerderd met een eigen risico dat Home Again krachtens deze verzekering draagt).
9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadeloosstelling is dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk aan Home Again heeft mede gedeeld en voor zover Home Again niet in staat is geweest binnen een redelijke termijn de schade ongedaan te maken.

10. Auteursrecht
10.1. De logo’s, foto’s en modellen die voorkomen in de documenten van Home Again zijn eigendom van Home Again.
10.2. De reproductie van logo’s merken, foto’s of modellen, met commerciële of niet-commerciële doeleinden, is, ongeacht de drager ervan, verboden, tenzij het gebruik plaatsvindt met instemming van Home Again of van eventuele andere rechthebbenden en ,in dat geval , mits de bron uitdrukkelijk vermeld wordt.

11. Onafhankelijkheid van de algemene voorwaarden
11.1. Het feit dat Home Again enige voorwaarde van de overeenkomst die ten gunste is van Home Again niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als zijnde een afzien ervan door Home Again. Indien een of meerdere van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig zouden worden verklaard, zal deze ongeldigheid niet tot gevolg hebben dat deze algemene voorwaarden in hun geheel ongeldig worden, noch dat de uitvoering van de andere voorwaarden verhinderd wordt. Partijen zetten zich ervoor in onmiddellijk en te goeder trouw een of meerdere nieuwe voorwaarden overeen te komen met gelijkwaardige economische gevolge, als die van de ongeldig verklaarde voorwaarde(n).

12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
12.1. In geval van een geschil zullen partijen al het nodige doen om het geschil in onderling overleg op te lossen alvorens een eventuele gerechtelijke procedure in te leiden.
12.2. Aangaande enig geschil omtrent de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van enig ander recht. De daarvoor bevoegde jurisdictie is het gerecht van Provincie Antwerpen.

Boechout, 1 juni 2018